Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ORYANTİRİNG HAKEM YÖNETMELİĞİ
#1
ORYANTİRİNG HAKEM YÖNETMELİĞİ


Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde
1 - Bu Yönetmeliğin amacı; oryantiring müsabakalarını yönetecek
hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde
2 - Bu Yönetmelik, resmi ve özel müsabakalarda çıkabilecek teknik
aksaklıkların giderilmesi ile Merkez Hakem Kurulu ve il hakem
kurullarının kuruluşu, görev, yetki ve sorumluluklarına, hakemlerin
derece ve terfi ile gözlemci ve temsilcilere dair hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde
3 - Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

Federasyon: Dağcılık Federasyonunu,

Federasyon Başkanı: Dağcılık Federasyonu Başkanını,

İl Başkanlığı: Gençlik ve Spor İl Başkanlığını,

İl Başkanı: Gençlik ve Spor İl Başkanını,

İl Müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

İl Müdürü: Gençlik ve Spor İl Müdürünü,

İl Temsilcisi: Federasyon İl spor dalı temsilcisini

IOF: Uluslararası Oryantiring Federasyonunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Hakem Kurulları

Madde 5 - Hakem kurulları, merkezde Merkez Hakem Kurulu, illerde il hakem kurulundan oluşur.
82686484_3749748_160105.gif


Cevapla
Teşekkür verenler:
#2
Merkez Hakem Kurulunun Kuruluşu

Madde 6 - Merkez Hakem Kurulu; Federasyon Başkanının teklifi ve Genel
Müdürün onayı ile kurulur. Merkez Hakem Kurulu başkanı, Federasyon
Başkanıdır. Kurul; başkan hariç, 5 üyeden oluşur. Kurul üyeleri kendi
aralarında görev bölümü yaparak, kurul işlerini yürütmek üzere bir as
başkan ve bir sekreter seçer. Kurul toplantılarına, Federasyon
Başkanının bulunmadığı durumlarda as başkan başkanlık eder.

Merkez Hakem Kurulunun görev süresi; Federasyon Başkanının görev süresi
kadardır. Federasyon Başkanının görevden ayrılması ile Kurulun görev
süresi sona erer. Yeni Kurul seçilinceye kadar eski Kurul göreve devam
eder.

Merkez Hakem Kurulu üyeliği aşağıdaki hallerde sona erer.

a) Üyenin istifa etmesi,

b) Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya gelmemesi,

c) Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdür onayı ile üyeliğin düşürülmesi.

Merkez Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar

Madde 7 - Merkez Hakem Kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır;

a) Ulusal veya uluslararası oryantiring hakemi olmak,

b) Kendi branşında spor kulüpleri yönetim kurullarında üye, idareci, antrenör veya faal sporcu olarak görevli bulunmamak,

c) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, Gençlik
ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre
altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men
veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

Merkez Hakem Kurulu Toplantıları ve Kararların Alınışı

Madde 8 - Federasyon Başkanı veya Kurul as başkanı Merkez Hakem
Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir. Kurul, Başkanın daveti
üzerine çoğunlukla toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların
eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu tarafın kararı kabul edilir.
Kararlar, karar defterine yazılır ve katılan üyelerce imzalanır. Başkan
gerekli göreceği toplantılara Federasyon Genel Sekreterinin de
katılmasını sağlar, ancak; Federasyon Genel Sekreterinin oy kullanma
yetkisi yoktur.

Merkez Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 9 - Merkez Hakem Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Uluslararası yarışma kuralları ile ilgili her türlü değişiklik ve
yorumları, konu ile ilgili yayınları en kısa zamanda hakemlere duyurmak,

b) Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda görev yapacak hakemleri tespit etmek,

c) Hakemlerin yönettiği müsabakalarda görülen noksanlıklarla ilgili olarak telkin ve tavsiyelerde bulunmak,

d) Hakemleri denetlemek ve gözlemci raporlarına göre değerlendirmek,

e) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik
ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre suç
sayılan davranışlarda bulunan hakemler hakkında, gerekli soruşturmayı
yapmak ve gerektiğinde Ceza Kuruluna sevk edilmek üzere Federasyona
bildirmek,

f) Hakemlerin dilek ve şikayetlerini inceleyerek cevaplandırmak,

g) İllerden gelecek her kategorideki hakem terfi tekliflerini inceleyerek terfi işlemleri için gerekli işlemleri yapmak,

h) Kurs öğretmenliği yapabilecek hakemleri belirlemek ve yetişmelerini sağlamak,

ı) İllerden gelecek hakem kurs tekliflerini incelemek, uygun görülecek
yerlerde kurslar açmak üzere kurs tarihlerini belirleyerek kurs
öğretmenlerini tayin etmek,

i) Ulusal ve uluslararası seminerlere katılacak eğitmen hakem ve hakemleri tespit ve teklif etmek,

j) Açılacak olan aday hakem kursları ile terfi sınavlarının yazılı,
sözlü sorularını hazırlamak ve uygulamalı sınav şeklini belirlemek,

k) Hakemlerin dosyalarının tutulması, hakem bilgileri ve terfi işlemlerinin düzenli bir biçimde kütüklere işlenmesini sağlamak,

l) Hakemlerin kıyafetlerini belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,

m) İllerde yapılacak resmi ve özel müsabakalarda gerektiğinde jüri
üyeliği, gözlemcilik, müsabaka direktörlüğü veya başhakemlik yapmak.
82686484_3749748_160105.gif


Cevapla
Teşekkür verenler:
#3
Madde 17 - Hakem kategorileri şunlardır;

a) Aday Hakem: Merkez Hakem Kurulunca açılacak kursların sonunda
yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavların her birinden 100
üzerinden 70 puan alarak başarılı olanlar, aday hakem olarak illerinde
görev yaptırılarak denemeye tabi tutulurlar. Aday hakemler illerinde
yapılacak resmi ve özel müsabakalarda başhakemlik ve parkur hazırlama
hakemliği dışında diğer hakemlik görevlerini yapabilirler. Aday hakemlik
süresi en az l yıl, en çok 2 yıldır. Sürenin başlama tarihi aday
hakemliğin İl Müdürlüğüne tebliğ tarihidir. Aday hakemlik süresini
tamamlayanlar, il hakem kurulu tarafından, kurulu olmayan illerde il
temsilcisi tarafından il hakemliğine terfileri için aşağıdaki belgeler
ile Merkez Hakem Kuruluna teklif edilirler.

1) İl hakem kurulu terfi teklifi karar örneği,

2) İki adet fotoğraf,

3) Nüfus cüzdanı sureti,

4) En az iki gözlemci raporu,

5) Görev aldığı en az iki müsabakanın başhakemi tarafından onaylı hakem isim listesi.

İki yıl içerisinde terfi etme yeterliliğini elde edemeyen aday hakemler
hakkında il hakem kurulunca karar defterine terfi edememe nedenleri ile
ilgili alınan karar örneği bir yazı ile Merkez Hakem Kuruluna
gönderilir.

b) İl Hakemi: Teklif edilen aday hakemler, Merkez Hakem Kurulu kararı
ile il hakemliğine terfi edilirler. İl hakemi illerindeki müsabakalarda
veya Merkez Hakem Kurulunca görevlendirildikleri takdirde her türlü
müsabakalarda başhakemlik ve parkur hazırlama hakemliği dışındaki
hakemlik görevlerini yapabilirler.

İl hakemliğinden ulusal hakemliğe terfide; il hakem kurulunca her yıl
Mayıs ayı sonuna kadar il hakemliğinde aralıksız 3 sezon faal hakemlik
yapmış ve 40 yaşından gün almamış il hakemleri için aşağıda yazılı
belgelerle birlikte Merkez Hakem Kuruluna teklifte bulunulur. Merkez
Hakem Kurulunun tespit edeceği yer ve zamanda yapılacak yazılı, sözlü ve
uygulamalı sınavlarda 100 üzerinden en az 80 puan alarak başarılı
olanlar ulusal aday hakem olurlar. Merkez Hakem Kurulunca ulusal aday
hakemlere verilecek iki müsabakada olumlu gözlemci raporu alanlar Merkez
Hakem Kurulu kararı ile ulusal hakemliğe terfi edilir. İki defa sınava
tabi tutularak başarı gösteremeyen il hakemleri il hakem kurulunca
üçüncü defa terfi sınavı için teklif edilemez ve ulusal hakem olamazlar.

Ulusal hakemliğe terfi sınavına katılabilmek için gerekli belgeler:

1) İl hakem kurulu terfi teklif kararı,

2) Görev aldığı iki müsabakanın başhakemi tarafından onaylı görevli isim listesi,

3) İki adet fotoğraf,

4) Nüfus cüzdanı sureti,

5) İl hakemliği lisansı fotokopisi.

c) Ulusal Hakem: İllerindeki müsabakalarında veya Merkez Hakem
Kurulunca verilecek tüm resmi ve özel müsabakalarda her türlü hakemlik
görevlerini yapabilirler.

En az üç faaliyet sezonu aralıksız ulusal hakemlik yapanlardan seçtiği
İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinde yeterli başarıyı
gösterenler ve IOF'nin belirlediği şartları taşıyanlar arasından Merkez
Hakem Kurulu kararı, Federasyonun teklifi ile IOF'ye teklif edilirler.
Uluslararası kursta başarı gösteren adaylar, uluslararası aday hakem
olurlar. Adaylık süresince uluslararası müsabakalarda başarı
gösterenler, IOF tarafından uluslararası hakemliğe terfi ettirilirler.

Yukarıda belirtilen dillerden birinde başarılı olabilmek için;

1) Kamu Personeli Dil Sınavından veya Üniversite Dil Sınavından en az 30 puan almak.

2) Söz konusu sınavlara girme hakkı olmayanlar için Federasyonun
belirleyeceği dil eğitimi veren üniversite, lisan okulu veya benzeri
resmi kurumlar tarafından (özel dershaneler hariç) Kamu Personeli Dil
Sınavı ve Üniversite Dil Sınavı seviyesinde yapılan sınavda başarılı
olmak.

d) Uluslararası Hakem: İllerinde, Merkez Hakem Kurulunca veya IOF'ca
verilecek tüm müsabakalarda başhakemlik, jüri üyeliği ve parkur
hazırlama hakemliği görevlerini yapabilirler.

Hakemlik Görevleri

Madde 18 - Müsabakalarda hakemlere derece ve kademeleri de dikkate
alınarak müsabakanın özelliğine göre aşağıdaki görevler verilir.

a) Baş hakem: Müsabakada görevli hakemlerin başkanıdır. Müsabakanın
adil bir biçimde ve aksaksız yürütülmesinden sorumludur. Yapılan
itirazları inceler, sonuçlandırır, gerektiğinde jüriye havale eder.

b) Parkur hazırlama hakemi: Başlangıç, harita değişimi, bitiş, telsiz
irtibatı, içecek yerleri ile kontrol noktalarının yerlerini tespit
ederek düzenler, parkurları ve yarışma haritalarını hazırlar ve bilgi
kartlarını işler.

c) Anons hakemi: Çıkış listelerine ve zamanlarına göre sporcuları çıkış yerine çağırır.

d) Çıkış kontrol hakemi: Göğüs numarası ve elektronik kart numaralarını kontrol eder.

e) Çıkış masa hakemi: Çıkış sırasına göre sırası gelen sporcuya parkur haritalarını verir.

f) Çıkış hakemi: Çıkışı kontrol eder ve kronometre tutar.

g) Parkur kontrol hakemi: Parkur içerisinde sporcuların müsabaka
kurallarına uygun tarzda hareket edip etmediklerini kontrol eder.
Müsabaka süresince ilk yardım, emniyet ve içecek ikmal noktalarının
faaliyetini kontrol ederek eksikliklerin tamamlanmasını sağlar.

h) Harita değişim hakemi: Harita değişim noktasında sporcuların koştuğu
parkurun haritasını alır ve bir sonraki parkurun haritasını verir.

ı) Varış hakemi: Sporcuların varış noktasına gelişlerini kontrol ederek kronometre tutar.

i) Varış kontrol hakemi: Varış yerinde sporcuların kontrol noktalarına sırası ile uğrayıp uğramadıklarını kontrol eder.

j) Varış kayıt hakemi: Sporcuların varış zamanlarını kayıt eder.

k) Sonuç yayım hakemi: Müsabaka süresince kesinleşmemiş yarışma sonuçlarını yayınlar.
82686484_3749748_160105.gif


Cevapla
Teşekkür verenler:
#4
Hakemlerin Müsabaka Öncesi ve Sonrası Görevleri

Madde 19 - Hakemler müsabakadan bir gün önce müsabaka mahallinde olacaklar ve yapılacak olan teknik toplantıya katılacaklardır.

Hakemlerin müsabaka öncesi ve sonrası görevleri şunlardır;

a) Bütün hakemler teknik toplantı sonrası bir araya gelerek başhakem tarafından kendilerine verilen görevleri yapmak,

b) Parkur hazırlama hakemi olarak görevlendirilen hakemler tarafından
hedeflerin yerleştirildiği ve parkurun müsabakaya hazır olduğunu
başhakeme bildirmek,

c) Sporcuların müsabaka yasaklarına uyup uymadıklarını toplanma alanında uyarmak ve kontrol etmek,

d) Müsabakaya katılacak takım ve ferdi sporculara varsa tahditli alanlar, göstermek ve gerekli tedbirleri almak,

e) Gizliliğe gereken önem gösterilerek yarışma ve parkur hakkında başhakemin yaptığı açıklamanın dışında açıklama yapmamak.

Hakem Lisanslarının Verilmesi ve Vizesi

Madde 20 - Aday hakemlerin lisansları, terfi eden il ve ulusal
hakemlerin lisansları bir ay içerisinde Merkez Hakem Kurulu tarafından
hazırlanarak hakemlerin illerine yazı ile gönderilir.

İl hakemlerinin lisansları Merkez Hakem Kurulu veya yetki verildiğinde
il hakem kurulları tarafından 2 yılda bir vize edilir. Ulusal hakemlerin
lisansları Merkez Hakem Kurulu tarafından 2 yılda bir vize edilir.

Yabancı ülkelerde kaldıkları süre içerisinde, o ülke federasyonlarından
oryantiring hakem lisansı alan T.C. Vatandaşlarının Türkiye'ye
döndüklerinde hakemlik yapmak istemeleri halinde lisanslarının hangi
hakemlik kategorisine girdiğine veya geçerli olup olmadığına Merkez
Hakem Kurulunca karar verilir ve lisans tanzim edilir.

Yurt dışındaki Ülkemiz oryantiring hakemleri, Federasyondan izin almak
kaydı ile bulundukları ülkede hakemlik görevi yapabilirler.

Açılan kurs ve seminerlere mazeretsiz olarak katılmayan hakemlerin lisansları vize edilmez ve o sezon hakemlik görevi verilmez.

Hakem Lisanslarının İptali

Madde 21 - Hakem lisansları aşağıda belirtilen hallerde iptal edilir;

a) Hakemlikten istifa etmek,

b) Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmek,

c) Müsabakalarda kasıtlı olarak uluslararası müsabaka kurallarını ihlal etmek,

d) Gerçeğe uymayan rapor tanzim etmek veya gerçeği gizlemek ya da sporculardan maddi veya manevi bir çıkar temin etmek,

e) Mazeretsiz olarak iki yıl hakemlik yapmamak.

Vize Edilmeyen Lisanslara İtiraz Süresi

Madde 22 - Lisansları vize edilmeyen veya iptal edilen hakemlere
durumları Federasyonca tebliğ edilir. Bu durumda olan hakemler; tebliğ
tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Federasyona yazılı itirazda
bulunabilirler. İtiraz, Merkez Hakem Kurulunca bir ay içerisinde
incelenerek kesin karara bağlanır ve ilgililere bilgi verilir.

Hakemlik Görevine Ara Verilmesi

Madde 23 - Hakemlik görevine ara vermek isteyen hakemler, mazeretlerini
beyan eden dilekçelerini il hakem kurulu aracılığıyla Merkez Hakem
Kuruluna gönderirler. Bunlar hakkında Merkez Hakem Kurulunca verilen
karar, hakemin dosyasına işlenir. Bu durumdaki hakemlere, o sezon için
hakemlik görevi verilmez. Tekrar hakemlik yapmak isterlerse, yeniden
sınava tabi tutulurlar. Başarılı olanlar hakemliğe ara verdikleri
kategoriden hakemliğe devam ederler. Aralıksız iki yıldan fazla
hakemliğe ara verenlerin lisansları vize edilmez.

Bulundukları yerlerde oryantiring müsabakası olmaması nedeniyle
hakemlik yapmayanların mazeretleri üç yıl için geçerlidir. Hakemler faal
oldukları sürece verilen görevleri yapmaya mecburdur. Yıl boyunca
verilen görevler için en çok iki defa geçerli mazeret beyan edilebilir.
Sürekli mazeret beyan edenler, o sezon faal hakem listesinden çıkartılır
ve sicillerine işlenmek üzere Federasyona bildirilir.
82686484_3749748_160105.gif


Cevapla
Teşekkür verenler:
#5
Madde 24 - Hakemlikten istifa edip,
istifasını geri alan hakemlere, o sezon müsabakalarda görev verilmez.
İstifanın tekrarı halinde ise, lisansları vize edilmez.

Hakem Kıyafetleri

Madde 25 - Hakem kıyafetleri, Merkez Hakem Kurulunca belirlenir. Bütün
hakemler, müsabakalar için belirlenen kıyafetleri giymek ve hakem
kategorilerine göre belirlenen amblemleri takmak zorundadırlar.

Ceza Kuruluna Sevkinde Uygulanacak Usuller

Madde 26 - Hakemlere verilecek cezalar; 7/1/1993 tarihli ve 21458
sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör
Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre Ceza Kurulunca
belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hususlar

Hakemlerin Rapor Verme Zorunluluğu ve Süresi

Madde 27 - Başhakem yönettiği müsabakaların sonuç raporlarını iki gün içerisinde Merkez Hakem Kuruluna göndermek zorundadır.

Yurt dışında müsabaka yöneten veya kursa katılan hakemler; görüşlerini
bildiren bir raporu yurda dönüş tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
yazılı olarak Federasyona göndermek ve açılan hakem kurs ve seminerlerde
öğretmenlik görevini yapmak zorundadırlar.

Bu hükme uymayan hakemlere, Merkez Hakem Kurulu tarafından uygun görülen süre kadar yurt dışında görev verilmez.

Gözlemci ve Temsilci

Madde 28 - Federasyon veya il müdürlüklerince düzenlenen müsabakalarda;
gözlemci ve temsilci görevlendirilir. Gözlemci ve temsilciler açılacak
kurs ve seminerlerden sonra belirlenir.

Federasyon tarafından düzenlenen müsabakaların gözlemcileri Merkez
Hakem Kurulunca görevlendirilir. Merkez Hakem Kurulu her faaliyet sezonu
başında gözlemci listelerini tespit eder. Zorunlu durumlar olmazsa
sezon içersinde bu listede değişiklik yapılmaz.

Müsabakalarda görev alacak temsilciler, Federasyon Başkanı veya Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenir.

Gözlemci ve temsilciler, açılacak kurs ve seminerlere katılmak zorundadırlar.

Listede isimleri bulunmayan kişilere, gözlemcilik ve temsilcilik görevi verilmez.

Gözlemci ve temsilcilere ait bilgileri içeren özlük dosyası Federasyon tarafından tutulur.

a) Raporlarını kasıtlı ve süresinde vermeyen,

b) Müsabakaya ait bilgileri eksik ve gerçeğe aykırı veren,

c) Müsabaka mahalline mazereti olmaksızın gitmeyen, geç giden veya gitmeden rapor düzenleyen,

d) Müsabaka ile ilgili beyanda bulunan veya raporlarını açıklayan,

gözlemci ve temsilciler 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor
Dalları Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre Ceza Kurullarına sevk edilir.
Gerek duyulduğunda belirlenen listeden çıkartılarak bir daha görev
verilmez.

Gözlemci ve Temsilci Olacaklarda Aranılacak Şartlar

Madde 29 - Gözlemci veya temsilciler için Merkez Hakem Kurulu üyesi
olacaklarda aranacak şartların yanında aşağıdaki şartlar da aranır;

a) Türk spor mevzuatını bilmek ve açılacak seminerlere katılmış olmak,

b) 66 yaşından gün almamış olmak.

Federasyon Başkanı, Federasyon kurulları üyesi veya Merkez Hakem Kurulu
üyesi olanlar da gözlemci veya temsilci olarak görevlendirilebilir.

Gözlemcinin Görev ve Yetkileri

Madde 30 - Gözlemcinin görev süresi; teknik toplantının başlangıcından
yarım saat önce başlar ve müsabakayı yöneten hakemlerin müsabaka alanını
terk etmelerine kadar devam eder. Gözlemci; müsabaka süresince
hakemlere ve müsabaka tertip kuruluna herhangi bir şekilde müdahale
edemez ve tartışmaya girmez. Müsabakayla ilgili düzenleyeceği raporu
müsabakanın bitiminden itibaren 48 saat içinde Federasyona göndermek
zorundadır.

Gözlemcinin görev ve yetkileri şunlardır;

a) Hakemlerin uluslararası müsabaka kurallarına uyup uymadıklarını takip etmek,

b) Federasyonca tespit edilen usullere göre teknik ve idari yönden müsabakaların yönetimini izlemek,

c) Müsabakaya katılan idareci ve sporcuların hareketlerini izlemek,

d) Müsabaka alanının iç ve dış olaylarını tespit ve takip etmek.

Hakemlerin sezon sonuna kadar yönettikleri müsabakalarda gözlemci
tarafından verilmiş raporlar incelenir. Bu raporlara göre, hakemlerin
başarı durumları belirlenir. Merkez Hakem Kurulu gözlemci raporlarındaki
esasları belirler.
82686484_3749748_160105.gif


Cevapla
Teşekkür verenler:
#6
Temsilcinin Görev ve Yetkileri

Madde 31 - Temsilcinin görev ve yetkileri şunlardır;

a) Federasyonun düzenleyeceği müsabakalarda Federasyonu temsil etmek,
teknik toplantıya katılmak ve gerekli ara kararları almak,

b) Görevli, sporcu, yönetici ve seyircilerin müsabaka sırasında ve sonrasındaki tutumlarını tespit etmek,

c) Müsabakadan önce alınması gerekli tedbirleri sağlamak,

d) Mevcut mevzuat ve talimat hükümlerine aykırı durumları tespit etmek ve düzeltilmesini sağlamak.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 32 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, IOF'nin çıkardığı
tüzük, yönetmelik ve ilke kararları doğrultusunda, Federasyon Yönetim
Kurulunca alınacak kararlar Federasyon Başkanının teklifi ve Genel
Müdürlük onayı ile uygulanır.

Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce
kazanılmış haklar saklıdır. Kurul üyeliğinden, hakemlikten istifa
edenler ile ayrılanlar ve hakemlik lisansı iptal edilenler hakkında bu
Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 2 - Merkez Hakem Kurulu iki yıl süre ile aday hakemlerden de teşekkül edebilir.

Yürürlük

Madde 33 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 34 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.
82686484_3749748_160105.gif


Cevapla
Teşekkür verenler:


Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi