Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
İTİRAZ
#1

İTİRAZ a. (ar. i'tirâz). 1. Benimsemediği bir karara, bir düşünceye, bir sava vb. karşı çıkma: Sözleri büyük itirazlara yol açtı. itirazı mahkemece kabul edilmedi.
—2. Karşı söz; diyecek: itirazı olan var mı?
—3. Bir karara, bir düşünceye, bir sava vb. itiraz etmek, ona karşı çıkmak.
|| itiraza mahal bırakmamak, kalmamak, itiraza yol açmayacak ölçüde açık ve tutarlı olmak.
—Bine. At yarışlarında ve koşu sırasında kuraldışı bir harekete ya da haksızlığa uğrayan jokeyin başvurusu. (Binicilikte, verilen kararlara karşı Hakem kurulu'na başvurulur.)
—Huk. Bir hakkın doğmasına engel olan ya da onu sona erdiren bir olayın ileri sürülmesi. (Bk. ansikl. böl.)
|| Hukuksal bir işleme engel olmak ya da bunun belirli biçim ve koşullara uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak için yapılan irade açıklaması.
|| Kimi yargı kararlarının bozulması ya da değiştirilmesi için başvurulan kanun yolu. (Bk. ansikl. böl.)
—ic. ifl. huk. Ödeme emrine itiraz, kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlunun borca, senet altındaki imzaya ya da alacaklının takip hakkına ilişkin olarak yaptığı itiraz. (Bk. ansikl. böl.)
—isi. huk. itiraz ale'l-hüküm, mahkemenin gıyap kararına karşı yapılan itiraz.
|| itiraz'üi-gayr, yargılamada taraf olmadığı halde mahkemenin verdiği karar nedeniyle zarara uğrayan üçüncü kişinin bu konuda mahkemeye yaptığı itiraz.
—Med. us. huk. ilk itirazlar, davanın esasına girmeden önce, yargılama usulüne ilişkin olarak yapılan itirazlar. (Bk. ansikl. böl.)
—Verg. huk. Yükümlünün tarh ve tebliğ edilmiş bir verginin varlığına, miktarına karşı çıkması hali. (ikmalen ve resen tar-hiyatta verginin mükellefe tebliği tarihinden başlayarak otuz günlük itiraz süresinin sona ermesi ile vergi tahakkuk eder. idarece tarh edilen vergiye itiraz edildiği takdirde verginin kuramsal olarak tahakkuku, ancak itiraz, Temyiz, Danıştay gibi aşamalı mercilerden geçmesi sonunda gerçekleşir.)
|| Vergi takibatına itiraz, şekil usulsüzlüğünden doğan bir vergi borcundan dolayı hakkında takibat yapılan bir vergi yükümlüsünün, bu takibatın doldurulması için yaptığı başvuru. (Başvurunun kabul edilmemesi durumunda anlaşmazlık, uyuşmazlık mahkemesine gider.)
—ansikl Huk. Savunma yollarından biri olan itiraz, maddi hukuka ilişkin olabileceği gibi usul hukukuna ilişkin de olabilir. Maddi hukuk açısından itiraz ya bir hakkın hiç doğmadığına ya da bu hakkın sona ermiş olduğuna ilişkin olabilir. Bir sözleşmenin yasal bir biçimde yapılmamış olduğunu ileri sürmek birinci duruma, bir borcun ödenmiş olduğuna ilişkin itiraz da ikinci duruma örnektir, itirazların mutlaka davalı tarafından ileri sürülmesi şart değildir; hâkim, dava dosyasında bulunun itiraz niteliğindeki bir durumu kendiliğinden dikkate alır. itirazın defi*'den farkı da budur. Defi bir haktır ve bunun açıkça ileri sürülmesi gerekir. Usul hukukuna ilişkin itirazların bir bölümü "ilk itirazlar"dır ve bunların davanın başında ileri sürülmesi gerekir. Bunların dışındaki usul itirazları, dava koşullarının bulunmadığına ilişkindir ve yargılamanın her aşamasında ileri sürülebilir.
Ceza usul (yargılama) hukukunda itiraz bir kanun yoludur. Ve bir yargı organının verdiği kararın yerinde olmadığı konusunda çıkan uyuşmazlığın, çözüme bağlanmak üzere yine bir yargı organı önüne getirilmesi anlamına gelir. Yasada aksi yazılı olmadıkça mahkeme naibi ve istinabe olunan hâkimin kararlarıyla asliye mahkemesi başkan ya da hâkimi ve sulh hâkiminin duruşmaya ilişkin olmayan kararlarına itiraz edilebilir. Tanık, bilirkişi ve öteki kişiler kendileriyle ilgili kararlara karşı itiraz yoluna gidebilirler (Cez. muh. us. k. md. 297). Mahkeme kararları için itiraz yoluna gidilemez. Tutuklanmaya, hacize ve üçüncü kişilere ilişkin kararlar bu kuralın dışındadır (Cez. muh. us. k. md. 298). Sulh hâkiminin kararlarına karşı yapılan itirazları inceleme yetkisi yargı çevresi içindeki asliye mahkemesi başkan ya da hâkimine aittir. Asliye mahkemesi hâkimi ve başkanı tarafından verilen kararlara karşı yapılan itirazlar, yargı çevresinde bulundukları ağır ceza işlerini gören mahkemece karara bağlanır. Ağır ceza işlerine bakan mahkeme ve başkanı tarafından verilen kararlara yapılan itirazlar da ağır ceza işlerini gören en yakın mahkeme tarafından incelenir ve karara bağlanır.
itiraz yoluna başvurma, kararın yerine getirilmesini ertelemez. Ancak, kararına itiraz edilen ya da itirazı inceleyecek olan yargı organı yürütmenin durdurulmasına karar verebilir, itiraz üzerine yapılan inceleme, kural olarak, duruşmasız yapılır. Bu inceleme sonunda verilen karar kesindir. Ancak, sanığın tutuklanmasına karar verilirse, acele itiraz yoluna başvurulabilir. Mahkemelerin son kararlarına karşı temyiz yolu açık olduğundan, itiraz yoluna başvurulamaz.
—ic. ifl. huk. Ödeme emrine itirazın koşulları icra takibinin türüne göre değişir. Genel haciz yoluyla, yani rehinle güvence altına alınmamış olan ve bir kambiyo senedine de dayanmayan tüm alacaklar için başvurulan ilamsız icra takiplerinde itirazlar, ic. ifl. k.'nun 62. -66. maddelerine göre yapılır. Bu tür icra takibinde, itiraz, ödeme emrinin tebliğinden başlayarak yedi gün içinde icra dairesine yapılmalıdır. Borçlunun ödeme emrine itirazı ile icra takibi kendiliğinden durur.
Alacaklının icra takibini sürdürebilmesi için başvuracağı iki yol vardır:
1. itirazın iptali için dava açmak;
2. itirazın kaldırılması için icra tetkik mercisine başvurmak, ilke olarak borçlu itiraz nedenlerini değiştiremez. Senet altındaki imzayı kabul etmiyorsa, bunu açıkça belirtmek zorundadır. Borçlu, kusuru olmaksızın süresi içinde ödeme emrine itiraz edememışse, ancak gecikmiş itiraz yoluna başvurabilir. Gecikmiş itiraz, itirazı engelleyen nedenin ortadan kalkmasından başlayarak üç gün içinde icra tetkik mercisine yapılır. Bu itiraz haklı nedenlere dayanıyorsa İcra takibi durur.
Kambiyo senetlerine dayanan icra takiplerinde itiraz ic. ifl. k.'nun 168.-170. maddelerinde düzenlenmiştir. Bu tür icra takibinde borca itiraz ediliyorsa, bunun beş gün içinde icra tetkik mercisine; imzaya itiraz ediliyorsa yine beş gün içinde icra dairesine yapılması gerekir. Borçlu, ödeme emrinin kendisine, tebliğinden başlayarak beş gün içinde itiraz etmezse on günlük ödeme süresi içinde borcu ödemek zorundadır, imzaya itiraz, icra takibinin dayandırıldığı kambiyo senedindeki imzanın borçlu tarafından kabul edilmemesidir. Borçlunun imzasını kabul etmemesiyle icra takibi durur.
Alacaklının icra takibini sürdürebilmesi için başvurabileceği iki yol vardır:
1. itirazın iptalini istemek;
2. itirazın geçici olarak kaldırılmasını istemek. imzaya itirazın dışındaki tüm itirazlara "borca itiraz" denir. Borçlu, borca itirazı beş gün içinde dilekçe tetkik mercisine yapar ve itirazının kabul edilmesini ister. Borçlunun borca itirazla icra takibini durdurabilmesi için tetkik mercisinden itirazının kabul edildiğine ilişkin bir karar alması gerekir.
—Med. us. huk. ilk itirazların tümünün davanın başlangıcında ileri sürülmesi gerekir. Bu tür itirazlar davanın esas yönünden incelenmesine engel olurlar. Ancak mahkeme ilk itiraz niteliğindeki olayları kendiliğinden dikkate almaz, bunların taraflarca ileri sürülmesi gerekir.
Hukuk usulü muhakemeleri kanunu'nun 187. maddesinde belirtilen ilk itiraz nedenleri şunlardır:
1. Türkiye'de ikametgâhı bulunmayanlardan teminat isteği;
2. yetki iddiası;
3. derdestlik itirazı, yani davanın başka bir mahkemede görüldüğü;
4. davanın başka bir mahkemede görülen başka bir davayla bağlantısı bulunduğu iddiası;
5. dava dilekçesinin, davetiyenin ya da cevap layihasının düzenlenmesinde eksikliklerin bulunması ya da tebligatın usulüne uygun olmadığı iddiası;
6. karşı davanın kabul edilebilir nitelikte bulunmadığına ilişkin itiraz.
Türk tic. k.'nun 5. maddesine göre bir davanın asliye hukuk ya da asliye ticaret mahkemesinin görev alanına girip girmediğine ilişkin itiraz da, "ilk itiraz" sayılmaktadır. Bunların dışında türk hukukunda ilk itiraz nedeni yoktur. Yazılı yargılama usulünün uygulandığı asliye hukuk mahkemelerinde davalı ilk itirazlarını ancak cevap süresi içinde yapmak zorundadır. Esasa cevap süresi, kural olarak, on gündür.
Davacı taraf, ilk itirazda bulunacaksa, bunu ilk duruşmada sözlü olarak yapabilir. Ancak, karşı davanın dinlenebilir nitelikte olmadığı konusundaki ilk itirazın bu davaya verilecek cevap dilekçesinde belirtilmesi gerekir. Sözlü yargılama usulünde iki taraf da ilk itirazlarını ilk duruşmada sözlü olarak yaparlar, ilk İtirazlar, görevli mahkemece, öncelikle ve esasa girilmeden incelenerek karara bağlanır.

kaynak:2-cilt:10
82686484_3749748_160105.gif


Cevapla
Teşekkür verenler:


Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi